Investone

10%

Investujeme do nemovitostních projektů a cílíme na zhodnocení minimálně 10% ročně *

header_image_mobile.png

Investiční strategie

Investicemi na nemovitostním trhu převážně v Česku cílíme na nadstandardní zhodnocování vložených prostředků. V horizontu pěti let tak může investor dosáhnout až 60 % zhodnocení podílu, který do Investone SICAV a.s., Investone nemovitostní podfond vložil. Fond investuje do rezidenčních i komerčních nemovitostních projektů v různém stupni rozpracovanosti a také do již dokončených projektů. Rozvíjí projekty nájemního bydlení, které po dokončení odprodává specializovaným investorům, nakupuje rezidenční nemovitosti v počáteční fázi výstavby a okrajově investuje také do budoucích projektů, k jejichž realizaci je zapotřebí změny územních plánů.

Investice fondu mohou být doplňkově zaměřeny také na projekty ve vybraných zemích Evropské unie. Ti, kdo z jakýchkoliv důvodů potřebují prostředky před dosažením optimálního pětiletého investičního horizontu, mají možnost převodu svých investičních akcií na jiný subjekt (po udělení souhlasu Investiční společností) anebo mohou investiční akcie odkoupit. Tento odkup však může podléhat výstupnímu poplatku (více informací naleznete ve statutu). Investorům, kteří se budou podílet na rezidenční výstavbě významnějšími vklady, nabízí možnost nákupu bytů v předprodeji, tedy mnohem dřív, než budou představeny retailovému trhu.

investment_strategy_mobile_cz.svg
appreciation.svg
60% zhodnocení

Cílené zhodnocení po 5 letech

various_projects.svg
Rezidenční i komerční

nemovitostní projekty

Tip

Přemýšlíte nad investováním do bytu napřímo vs investování přes investiční fond? Přečtěte si případovou studii.

hint.svg

Odhadovaný výnos podléhá investičnímu riziku. Přestože prognózy vycházejí z důvodných předpokladů a zohledňují různé scénáře vývoje realitního trhu, nemusí vždy být spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti fondu, Nejedná se proto o zaručený budoucí výnos.

Proč investovat do fondu InveStone?

above_standard_yield.svg
Nadstandardní výnos

V průměru nad 10,3 % ročně za 5 let

you_invest_together_with_the_founders_of_the_fund.svg
Investujete spolu se zakladateli fondu

kteří vložili vlastní peníze

management.svg
Správa

Profesionální správa majetku 

rate.svg
Sazba 5%

Fond daní své výnosy sazbou 5 %

Investor, který chce vstoupit do fondu InveStone, tak může učinit pouze v případě, že je kvalifikovaným investorem, jak stanoví český zákon § 296 a § 272 zákona ZISIF. Mezi požadavky, aby mohl být investor považován za kvalifikovaného investora, patří mimo jiné minimální vklad ve výši 1 000 000 Kč.

CSOB.png
Depozitář
delta.png
Obhospodařovatel a administrátor
cnb.png
Regulátor
logo.png
Auditor

Projektové portfolio

InveStone přemýšlí o Vaší finanční budoucnosti

after_3_years.svg
Po 3 letech

Možnost vystoupit po 3 letech nebo kdykoliv převést podíl na jinou osobu

preference.svg
Preference

Přednostní právo na koupi bytu při pětimilionové investici

value.svg
Hodnota

Nemovitosti si uchovávají trvalou hodnotu

income_from_shares.svg
Výnos z akcií

Už po třech letech je výnos z akcií fondu osvobozen od daně z přijmu

Investor, který chce vstoupit do fondu InveStone, tak může učinit pouze v případě, že je kvalifikovaným investorem, jak stanoví český zákon § 296 a § 272 zákona ZISIF. Mezi požadavky, aby mohl být investor považován za kvalifikovaného investora, patří mimo jiné minimální vklad ve výši 1 000 000 Kč.

Cílíme na minimální zhodnocení 10% ročně*

Soustředíme se na investování do rozpracovaných projektů ve fázi územního rozhodnutí nebo stavebního povolení a vlastní development. 

investment_success.svg
Investone

Dozorčí rada fondu

supervisory_board_of_the_fund.jpg

Sami vkládáme do InveStone už existující, rozpracované projekty, svoje hotové peníze a vám otevíráme možnost připojit své prostředky k našim vlastním. 

 

Naše zakladatelské vklady se přitom budou zhodnocovat vždycky až poté, co fond dosáhne alespoň 5 % výnosovosti ročně. Zatímco vaše vklady se zhodnocují od samého počátku. Pojďte do toho s námi.”

 

 

Fond kvalifikovaných investorů, Investone SICAV a.s., byl založen čtyřmi dlouholetými partnery v podnikání a přáteli, Ondřejem Hartlem, Martinem Králem, Karlem Slavíčkem a Jiřím Stopkou. V dnešním silně proměnlivém tržním prostředí je pojí stejná vize: investovat do reálných projektů, na něž si lze sáhnout. Nemovitosti představují trvalou hodnotu, která jen málo podléhá výkyvům trhů. 

Za dvě desetiletí všichni čtyři úspěšně investovali do řady nemovitostních projektů. Jako developeři vyprojektovali a se svými firmami postavili různorodé rezidenčních nemovitosti. Získali zkušenost s designem jejich interiérů a retailovým prodejem. Věnovali se přípravě výstavby, pronájmu a správě bytových domů i komerčních prostor. Teď tuto zkušenost chtějí proměnit v nadstandardní zhodnocení investic, které fondu svěříte, a to až o 60 % za pět let.

ondrej_hartl.jpg

Ondřej Hartl

Spoluzakladatel fondu

Má rozsáhlé zkušenosti s realitním developmentem. Ve svých firmách, např. Zender Property, se věnuje akvizici a správě výnosových rezidenčních i komerčních nemovitostí. Současně se zabývá developmentem pozemků pro rezidenční výstavbu. Je také aktivním, úspěšným investorem v dalších oborech podnikání.

martin_kral.png

Martin Král

Spoluzakladatel fondu

Vystudoval finanční podnikání a ekonomii. V nemovitostech a službách souvisejících s nemovitostmi podniká téměř dvě desítky let. V projektech vystupuje jako investor a developer zodpovědný za ekonomickou a finanční stránku projektů.

karel_slavicek.jpg

Karel Slavíček

Spoluzakladatel fondu

Věnuje se obchodům na realitním trhu posledních pětadvacet let. Jeho expertní doménou je pozemkový development a rezidenční výstavba. Jeho firma EDIFICE construction & consulting se specializuje na vedení realitních projektů, dceřiné firmy EDIFICE Group jsou podepsány pod mnoha úspěšnými developerskými projekty. 

jiri_stopka.jpg

Jiří Stopka

Spoluzakladatel fondu

Původně vystudovaný strojař, ale většina jeho profesní dráhy byla předurčena tím, co jej vždycky přitahovalo nejvíc - interiérovým designem. Od roku 1990 majitel úspěšné rodinné firmy STOPKA, která navrhuje kompletní privátní interiéry nejvyšší kvality po celém světě – od Prahy, přes Zurich, Londýn až na Maledivy a do Karibiku.

Investone

Sledujte nás

Důležité odkazy

Informační povinnost a právní informace

Nastavení cookies

*Tento dokument je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou či výzvou k investování, investičním doporučením, investiční radou ani analýzou investičních příležitostí. Kde je pojmenování “Fond” ve spojení se slovesem, to vyjadřuje souhrnné označení pro Investone SICAV a.s. a investicí do “Fondu” je míněno investicí do akcií Podfondu. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu (podfondu). Návratnost ani výnos investice nejsou zaručeny. Upozorňujeme, že hodnota cenných papírů se v čase mění a historické výsledky fondu (podfondu) nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Investice fondu (podfondu) podléhají specifickým rizikům uvedeným ve statutu fondu (podfondu). Zdanění fondu (podfondu) je stanoveno zákonem a mohou se do něj promítnout legislativní změny. Text uvedený na těchto webových stránkách nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Text uvedený na těchto webových stránkách není veřejným příslibem, použití ustanovení §2884 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o závazcích z právního jednání jedné osoby, se vylučuje. Detailní informace obsahuje statut fondu (podfondu) a sdělení klíčových informací (KID). Pro získání statutu fondu (podfondu) a KID prosím kontaktujte obhospodařovatele a administrátora fondu. Informace na těchto webových stránkách nesmí být reprodukovány, distribuovány nebo postupovány přímo či nepřímo žádné jiné straně v celku ani po částech bez předchozího písemného souhlasu statutárního orgánu fondu.

© 2023 Investone

Designed & Developed by Wi™